Khóa học Nâng cao trí tuệ cảm xúc để giảm Stress – Công ty FSoft (FPT)